Tagi

, ,

Dzięki badaniu DNA, które w 1993 roku przeprowadziłem dla mojego Taty, a kilka lat temu również dla siebie, stale przybywają mi nowe kontakty z dalekimi krewnymi z Ameryki. Czasem są to linie tylko pośrednio z nami powiązane, ale cenne nawet z samego faktu, że wywodzą się z tego samego regionu, z Ziemi Sejneńskiej.

Ostatnio nabytym znajomym jest John Rutowicz, który podobnie jak ja ma kilka połączeń z rodziną Misiukanisów licznie kiedyś zamieszkującą tereny wokół Sejn.

Poznanie Johna przyszło do mnie w dobrym czasie, kiedy od kilku miesięcy zajmowałem się genealogią rodziny Misiukanisów, pod wpływem już krajowej znajomości z Piotrem Misiukanisem, osiadłym od lat w Łasku (foto poniżej).

W efekcie intensywnej pracy zgromadziłem bogatą kolekcję metryk tej rodziny zawierającą ponad 300 metryk urodzeń, małżeństw i zgonów. Najstarsi z nich to: Maciej ur. około 1745, Marcin 1750, Ewa 1769, Szymon 1769, Wincenty 1769, Anna 1770, Ludwik 1772, Jakub 1773.

Cześć Andrzej!

Dziękuję za pomoc. Moją prababką była Maria Magdalena Misiukanis, ur.: 22 lipca 1875 r. w Posejnach. Po raz pierwszy wyszła za mąż za Franciszka Dubowskiego 21 sierpnia 1894 r. On i dwoje dzieci zmarli. Maria wyszła ponownie za mąż 3 sierpnia 1909 r. za mojego pradziadka Michała Rutowicza. Natychmiast wyjechali do Ameryki. Dla obojga było to drugie małżeństwo. Mieli czworo dzieci w Ameryce. Michał nigdy nie zamierzał emigrować, tylko zarobić i wrócić do domu. Jednak kiedy on i Maria zmarli w 1929 roku, dzieci pozostały w Ameryce. Mam trzy koneksje z rodziną Misiukanis. 1. Maria Magdalena Misiukanis była córką Mateusza Misiukanisa, ur.: 23 września 1838 r. w Bubele i Józefaty Kuźnickiej, ur.: 19 stycznia 1846 r. w Sejnach. Babkami Michała Rutowicza były także 2. Marianna Anna Misiukanis, ur.: 2 lipca 1804 w Klejwach i 3. Elżbieta Misiukanis, ur.: 1793. Załączam wykres.

Mieszkam w Ameryce. Około dwóch godzin z Chicago. Jestem po drugiej stronie jeziora, w stanie Michigan. Kiedy byłem dzieckiem, nic nie wiedziałem o moim pochodzeniu. Jako nastolatek zacząłem badać. Niektóre dokumenty mówiły, że Michał i Maria przybyli z Rosji. Czy byli Rosjanami? Potem dowiedziałem się, że ich językiem jest polski i że pochodzą z Sejn. Zacząłem więc czytać tyle polskiej historii, ile mogłem znaleźć. Wtedy zdałem sobie sprawę, że Imperium Rosyjskie próbowało wymazać tożsamość wielu ludzi, w tym moich przodków. Z wielką ekscytacją śledziłem doniesienia o Solidarności. Miałem 23 lata, gdy odbyły się wybory w 1989 roku. Oprócz historii czytałem też angielskie przekłady Czesława Miłosza i Adama Mickiewicza. Słuchałem Mieczysława Karłowicza i Stanisława Moniuszki. Powoli zacząłem budować swoje drzewo genealogiczne. Wtedy było to trudne, ponieważ dokumenty nie były tak łatwe do znalezienia, a ja nie znałem języków. Starałem się jak mogłem, aby zrozumieć polskie dokumenty, ale rosyjskie były niemożliwe. Kiedy testy DNA stały się dostępne, zacząłem rozumieć, że moi przodkowie byli prawdopodobnie Bałtami (Litwinami lub Jaćwingami), którzy byli spolonizowani przez pokolenia. Szacuję, że mój dziadek był prawdopodobnie co najmniej w 70% bałtycki przez DNA. Dowiedziałem się też, że wsie takie jak Klejwy miały silną historię litewską. Teraz uczę się historii Litwy. Region Sejneński ma unikalną polsko-litewską historię i kulturę i bardzo chciałbym dowiedzieć się więcej na ten temat. Andrzeju, bardzo chciałbym dowiedzieć się wszystkiego, co mógłbyś mi powiedzieć o mojej rodzinie Misiukanis lub cokolwiek o historii i kulturze regionu sejneńskiego. Wszystkiego najlepszego, Jan Rutowicz, 31.03.2023 r.

Na swoim koncie facebukowym John Rutowicz zamieścił bardzo ciekawą grafikę, która obrazuje kolejne przynależności państwowe Ziemi Sejneńskiej. Jeśli uświadomi się tę rozmaitość, bardziej rozumie się trudności z określeniem własnej tożsamości narodowej.

Hello Andrzej!

Thank you for your help. My great-grandmother was Maria Magdalena Misiukanis, born: 22 July 1875 in Posejny. She first married Franciszek Dubowski on 21 August 1894. Both he and two children died. Maria remarried on 3 August 1909 to my great grandfather, Michał Rutowicz. Immediately they left for America. It was a second marriage for both of them. They had four children in America. Michał never intended to immigrate, only to earn money and go back home. However, when he and Maria both died in 1929, the children were left in America.

I have three connections to the Misiukanis family. 1. Maria Magdalena Misiukanis was the daughter of Mateusz Misiukanis, born: 23 September 1838 in Bubele and Józefata Kużnicka, born: 19 January 1846 in Sejny. Also, Michał Rutowicz’s grandmothers were 2. Marianna Anna Misiukanis, born: 2 July 1804 in Klejwy, and 3. Elżbieta Misiukanis, born: 1793. I have attached a chart.

I live in America. About two hours from Chicago. I am across the lake, in the state of Michigan.

I knew nothing of my ancestry when I was a child. In my teens I started to investigate. Some documents had said that Michał and Maria had come from Russia. Were they Russian? Then I learned that their language was Polish and they came from Sejny. So I started reading as much Polish history as I could find. I then realized that the Russian Empire had tried to erase the identity of many people, including my ancestors. I was very excited to follow the news about Solidarity. I was 23 years old when the elections were held in 1989. Besides history, I was also reading English translations of Czesław Miłosz and Adam Mickiewicz. I was listening to Mieczysław Karłowicz and Stanisław Moniuszko. I slowly started to build my family tree. It was difficult back then because documents were not as easy to find and I did not know the languages. I worked as hard as I could to understand the Polish documents, but the Russian ones were impossible.

When DNA testing became available, I started to understand that my ancestors were probably Balts (Lithuanians or Jatvingians) who were Polonized over the generations. I estimate that my grandfather was probably at least 70% Baltic by DNA. I also learned that villages like Klejwy had strong Lithuanian history. I am learning about Lithuanian history now. The Sejny area has a unique Polish/Lithuanian history and culture and I am very interested in learning more about it.

Andrzej, I would love to learn anything you could tell me about my Misiukanis family or anything about the history and culture of the region of Sejny.

All the best,

John Rutowicz

Opracowanie Andrzej Szczudło. Tłumaczenie tekstu z języka angielskiego: translate.google.com

Reklama